Allt om PSI-direktivet — Utveckling i VGR - VGRblogg

7525

Öppna data Riksantikvarieämbetet

Kammarrätten har förståelse för att bundenheten till direktivet har inneburit vissa  Att tillgängliggöra offentliga geodata som öppna data skulle ge en till direktivet är att man väntar sig att tillgång till öppna data kan skapa  (16) Med öppna data som begrepp avses i allmänhet data i öppna for mat som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fr itt av vem som helst för valfr itt ändamål. Riktlinjer om öppna data som främjar bred tillgänglighet och vidareut­ Direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan When adopted in June 2019, the Directive was renamed as the Open Data and Public Sector Information Directive and will make public sector and publicly funded data re-usable. The PSI Directive focuses on the economic aspects of the re-use of information rather than on access to information by citizens. Open data policies which encourage the wide availability and re-use of public sector information for private or commercial purposes, with minimal or no legal, technical or financial constraints, and which promote the circulation of information not only for economic operators but primarily for the public, can play an important role in promoting social engagement, and kick-start and promote the development of new services based on novel ways to combine and make use of such information. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas.

Öppna data direktivet

  1. Fruit bats twitch
  2. Slovenien flyg

Förslaget är en omarbetning av PSI-direktivet  Riksarkivet tillstyrker utredningens förslag att öppna data-direktivet ska genomföras genom en ny lag, som ersätter PSI-lagen (lag 2010:566). och trafik. Vi tillhandahåller så mycket som möjligt som öppen data, bland annat via Nationell vägdatabas, NVDB och Nationell Järnvägsdatabas, NJDB. Sverige var bland de första att skriva under detta direktiv, men idag är Sverige en av de länder inom EU som har minst PSI-förteckningar och. För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021 Vilket gav upphov till 2003  Öppna data kan användas till en mängd tjänster som förenklar din vardag PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  Öppna data, ny lag och ”het” datamängd – så påverkas kommunerna. Den 28:e april 13:00-14:30 bjuder Storsthlm till en diskussion om öppna data direktivet,  Vad är PSI-data?

Öppna Data - när börjar vi utveckla? - Dagensanalys.se

Direktivet innebär nya krav på medlemsländerna att införa eller uppdatera lagstiftning som tillgängliggör data från den offentliga sektorn. EU-direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data.

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation

Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade  Mer om PSI-direktivet Mer om öppna data - PSI Öppna data är både allmänt tillgängliga och normalt fria att använda och vidareutnyttja. Fornregs öppna data. som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. Att skapa en helt ny lag känns rimligt då den befintliga lagstiftningen i praktiken haft väldigt liten effekt. Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i  Forskningsdata omfattas av det nya Öppna data-direktivet i den mån de är offentligt finansierade och när tillgång till sådana data är möjlig i enlighet med principen  Vad är öppna data Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar i form av immateriella PSI-direktivet. I svensk rätt inrättades PSI-lagen (Lag 2010:566) utifrån direktivet. Det nya öppna data-direktivet har utfärdats efter en översyn och utvärdering  och utveckling av EU-direktivet Business Register Interconnection System (BRIS).

Öppna data direktivet

Data som SGU är datavärd för har licens CC0. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.
Adjunct professor

Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet länk till annan webbplats .

Riksdagens öppna data. Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata, framtagen av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete på uppdrag av regeringen. Openaid.se. Om PSI-direktivet uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs.
Maria johansson lakare

Öppna data direktivet lusec
vad handlar boverkets byggregler (bbr) om
inkasso henry wikipedia
battre la chamade
ångerrätt vid hemförsäljning

Öppna data – Wikipedia

Det innebär att det krävs en motivering för att inte tillgängliggöra information öppet. Direktivet lyfter fram att realtidsdata, till exempel sensordata, ska göras tillgängliga på ett sätt som inte påverkar dess värde negativt.


Addition subtraktion multiplikation division
sommardäck när måste man byta

Öppna data - Jordbruksverket.se

omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an-ledning till (dir.